Intézményeink

Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona

Az intézmény területe Hellenbronth Béla tulajdonát képezte. Az épület, mely az 1940-es évek elején épült, kezdetben tüdőbetegek kórházaként, majd szociális otthonként működött. Az intézmények szakosítása folytán 1982-től ide helyezték a mozgáskorlátozott betegeket. Az intézmény megnevezése 1997 májusától tükrözi a benne folyó ápoló-gondozó munkát, ekkortól Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona.

Az intézmény feladata és ellátási területe és térítési díj

A szakosított ellátás keretében gondoskodik az időskorúak és mozgásfogyatékosok ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezéséről. Ellátási területe országos.

Intézményi térítési díj: 4500 Ft/nap

Intézményünk három részlegen 150 fő ellátott részére biztosít ellátást
 • Időskorú részleg (66 fő)
 • Demens részleg (44 fő)
 • Mozgásfogyatékos részleg (40 fő)

Pszichiátriai és szenvedélybetegeket nem fogadunk.

Az épület akadálymentes, az emeleti részlegre történő feljutást lift biztosítja. Az intézményben komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, fizikai ellátás mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra. Megfelelő felkészültségű szakembereink biztosítják naponta lakóink magas szintű, egyénre szabott ellátását. Az otthonban minden lakó meggyőződése szerint gyakorolhatja a hitéletet, mindenki számára biztosított az egyénre szabott bánásmód, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása.
A részlegeken nővérhívó rendszer működik, minden lakószoba külön-külön telefonvonallal rendelkezik.

Az ellátás igénybevétele

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Az 1993. évi III. tv. alapján az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

Az előgondozás során a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a Fenntartó Megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével.

Gondozás-ápolás-mentálhigiéné

Az intézmény családias környezetben, kulturált körülmények között fogadja a beköltözőket.

Az intézményben komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, fizikai ellátás mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra.

Megfelelő felkészültségű szakembereink (háziorvos, pszichiáter, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, szociális munkás, felső- és középfokú gondozó-ápoló személyzet, valamint technikai munkatársak (43 fő)) biztosítják naponta lakóink magas szintű, egyénre szabott ellátását.

Az otthonban minden lakó meggyőződése szerint gyakorolhatja a hitéletet, mindenki számára biztosított az egyénre szabott bánásmód, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása.

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad – a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj – és az intézményi térítési díj közötti különbözet (díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:

 • az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.
  Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni.
  A két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni.
  Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni.
  A térítési díj megállapítása a 1993. évi III. tv., valamint a 29/1993. Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyi térítési díj kiszámításánál irányadó a rendszeres havi jövedelem 80 %-a.

Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük.
Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.
Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:
Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő

 • ruhanemű, cipő,
 • készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
 • tisztálkodási szer, stb.
 • bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.
Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Az intézmény az alábbi ellátásokat és szolgáltatásokat nyújtja az ellátottak részére
 • Lakhatást, fűtést, világítást, folyamatos melegvíz szolgáltatást.
 • Napi ötszöri étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt.
 • Orvosi javaslatra speciális diétát.
 • Szükség szerint a ruházattal, textíliával való ellátást, mosást, vasalást, javítást a házirendben meghatározott módon.
 • A közösségi helyiségek napi, az ellátottak szobáinak heti takarítását, valamint szükség szerinti karbantartást és felújítást.
 • Szükség szerint igénybe vehető 24 órás nővérszolgálatot.
 • Egészségügyi ellátást, amely az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítást, a rendszeres orvosi felügyeletet, az ápolást, a szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutást és a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt gyógyszerellátást és gyógyászati segédeszközök biztosítását egyaránt magába foglalja.
 • Mentálhigiénés ellátást.
 • A lakrészben televízió csatlakozás lehetőségét.
 • A házirendben szabályozott módon érték- és vagyonmegőrzést.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Fodrász,
 • Pedikűr.

Fehér Hárs
Idősek Otthona

Missziónk:
„Jót, s jól. Ebben áll a nagy titok.”

Az intézmény feladata és ellátási területe és térítési díj

A szakosított ellátás keretében gondoskodik az időskorúak és mozgásfogyatékosok ápolást, gondozást nyújtó intéA szakosított ellátás keretében gondoskodik az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezéséről.

Ellátási területe országos.

Intézményi térítési díj: 4500 Ft/nap

Az intézmény bemutatása

Férőhelyszám 50 fő.
Lakóink elhelyezése 1-2-3-4 ágyas szobákban valósul meg.

Az idős emberek kényelmét, magasított heverők, elektromos betegágyak, fekvőhelyzetből is elérhető nővérhívók, kiszélesített ajtók, átjárók, kapaszkodókkal ellátott, akadálymentes folyosók teszik élhetőbbé.
A kényelmes társalgó elősegíti a közös beszélgetések, foglalkozások megvalósítását.

A tágas szobák, a természetes megvilágítás, a falon elhelyezett polcok, beépített szekrények, a bőrbarát kárpitok mind-mind a beköltözők kényelmét szolgálják.

Az igényes fürdőszobák mozgásukban akadályozott időskorú lakóink higiénés szükségleteinek kielégítését tökéletesen lehetővé teszik.
A tágas étkezőben fogyaszthatják el gondozottaink a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona konyháján elkészített, és a higiénés szabályoknak megfelelően átszállításra kerülő ételt, amely a HACCP előírásoknak megfelelő tálalókonyhából kerül kiszolgálásra.
A minden igényt kielégítően felszerelt teakonyha lehetőséget nyújt az ellátottak által történő egyéni használatra.

A lakók számára folyamatosan biztosított az állandó nővéri felügyelet.
Az intézmény egészségügyi felszereltségének magas színvonala lehetővé teszi az itt élők minőségi ellátását.

Pszichiátriai és szenvedélybetegeket, valamint demens betegeket nem fogadunk.

Az ellátás igénybevétele

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Az 1993. évi III. tv. alapján az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

Az előgondozás során a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a Fenntartó Megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével.

Gondozás-ápolás-mentálhigiéné

Az intézmény családias környezetben, kulturált körülmények között fogadja a beköltözőket.

Az intézményben komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, fizikai ellátás mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra. Megfelelő felkészültségű szakembereink (háziorvos, pszichiáter, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, szociális munkás, felső- és középfokú gondozó-ápoló személyzet, valamint technikai munkatársak (13 fő)) biztosítják naponta lakóink magas szintű, egyénre szabott ellátását.

Intézményi térítési díj: 4500 Ft/nap

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad – a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj – és az intézményi térítési díj közötti különbözet (díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:
– az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
– az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.
Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni.
A két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni.
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni.

Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük.
Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.
Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:
Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő
– ruhanemű, cipő,
– készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
– tisztálkodási szer, stb.
– bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.
Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Az intézmény az alábbi ellátásokat és szolgáltatásokat nyújtja az ellátottak részére

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad – a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj – és az intézményi térítési díj közötti különbözet (díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:

 • az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.
  Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni.
  A két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni.
  Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni.

Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük.
Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.
Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:
Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő

 • ruhanemű, cipő,
 • készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
 • tisztálkodási szer, stb.
 • bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.
Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Fodrász,
 • Pedikűr.

Heves
Gondozási központ

Heves Város az alföld északi részén terül el, és 12781 lakossal rendelkezik.
Az idősek száma jóval meghaladja az országos megyei átlagot. A Heves Gondozási Központ, mint intézmény 42 éves múltra tekint vissza, hiszen Hevesen 1977-ben alakult meg. Az akkori alapjogszabályban meghatározott ellátások köréből az Öregek Napközi Otthona 1974-ben, a Házi Gondozási ellátási formák 1976-ban indultak el Városunkban. 2010 óta az Intézményünk idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít Hevesen a Fő út 63 szám alatt.

Bemutatás részletesebben

Az épület rendezett, parkszerű udvar veszi körül, az árnyas park ideális pihenőhelyként szolgál.
Az épületbe való bejutás gyalog és kerekesszékkel is megoldható.
Belső kialakítása ésszerűen, az idős emberek mindennapi életviteléhez megfelelően került kialakításra.
Tágas társalgó, nappali, pihenőhelyiség, étkező, szociális helyiségek, találhatók benne.
A működéshez a tárgyi feltételek adottak.
Rendelkezünk szolgálati autóval, mellyel az étel kiszállítása történik.
A gondozónők szolgálati kerékpárral látogatják az ellátottakat.
Van számítógép, telefon, internet, a társalgóban televízió, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő.
A mosáshoz és vasaláshoz is rendelkezünk modern háztartási eszközökkel.
A társalgó világos, kényelmes fotelokkal van ellátva.
A pihenő helységben heverőkön, kanapékon alhatnak a nap bármely szakában az ellátottak.
Az étkező is jól felszerelt, minden igényt kielégít.
A hozzánk betérő leendő ellátottat, illetve hozzátartozóját otthonos kép fogadja, az itt dolgozók igyekszenek megteremteni a „valódi” otthont minden itt tartózkodó idős ellátottunk számára.

A biztosított alapszolgáltatások

– Étkeztetés 143 fő
– Házi segítségnyújtás engedélyezett férőhelyszám: 72 fő, ezen belül személyi gondozásban ellátott személyek befogadott száma 36 fő.
– Nappali ellátás, időskorúak nappali ellátása engedélyezett férőhelyszám: 45 férőhely, befogadott férőhelyszám 45 férőhely.

Az alapszolgáltatást nyújtó szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze.
Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítását a különböző ellátási formákban.

Ellátási terület: Heves Város Közigazgatási területe.

A szolgáltatás célja, feladata

A szolgáltatás célja, hogy az ellátásra jogosult és ellátásra szoruló személyek részére ellátást biztosítson.
A szolgáltatás feladata, hogy az ellátást úgy biztosítsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat ellátási követelményeknek Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetesés mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.
Az intézmény általános célja, hogy a rászoruló emberek számára -szükségleteikhez igazodó- segítségnyújtást, valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátásokat biztosítson.
A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása.
A szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása.

A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.
Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása.

Megfelelő felkészültségű munkatársak, gondozók (szociális gondozó, egyéb segítő valamint technikai dolgozó (8fő)) biztosítják naponta az ellátottak részére megfelelő szolgáltatást.

Nappali ellátás – alapszolgáltatás

A nappali ellátás célja, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosított lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Feladata a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása. A nappali ellátást igénybevevőknél a rendszeres gondozói felügyelet mellett, állapotuk javulását, a romló folyamatok lelassulását várjuk. Az ellátottak figyelemmel kísérése, vérnyomásmérés, testsúly ellenőrzés prevencióként szolgál az egészségi és mentális állapot alakulása során. Igyekszünk a társas kapcsolataik megtartásával a társadalmi izoláció megelőzésre illetve csökkentésére.

Étkeztetés – alapszolgáltatás

Célja javítani az ellátottak szociális helyzetét, biztosítani részükre a rendszeres, idős kornak, valamint az egészségi állapotnak megfelelő táplálkozást, csökkenteni a táplálkozás megszervezésével járó beszerzés és a főzés gondjait, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapszolgáltatáson belüli étkeztetés biztosításával.
Feladata azon szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvosa javaslatára az ellátást igénybevevő részére diétás étkeztetés biztosítása. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának értékei megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

Az étkeztetés az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:
– helyben történő elfogyasztásával
– elvitelével
– lakásra kiszállítással

Az ebéd előállítása a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthonának főzőkonyháján történik, és ott kerül kiadagolásra, kitálalásra. A kiadagolt étel házhozszállítása ételhordókban a gondozónők bevonásával, illetve gépjárművel történik. Saját elvitel esetében a főzőkonyháról lehet elszállítani. Valamint az intézmény ebédlőjében lehetőség van az étel helyben történő fogyasztására is.

Házi segítségnyújtás – alapszolgáltatás

A házi segítségnyújtás alapvető célja, a városban és közigazgatási területén élő rászorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatás nyújtása a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása a lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása érdekében. Ez kiterjed a fizikai, mentális és a szociális szükségletére, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A jól működő házi gondozás megteremtheti a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.
A házi segítségnyújtás feladata olyan szolgáltatást biztosítani, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Konkrét feladata, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Ennek keretén belül a gondozási szükségletben megállapított szociális segítést vagy személyi gondozást biztosítani.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.
Biztosított szolgáltatási elemek:
– személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
– szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás,

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. Az ellátás mértékét az ellátott állapota, illetve szükségletei határozzák meg.
A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek és résztevékenységek biztosítása az ellátott szükségletei alapján, az önellátási képességéhez mérten megszervezett segítségnyújtás.

Igénybevétel módja

Az ellátás iránti kérelem (étkezés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetén):
A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az ellátás igénybevétele önkéntes, a ellátást igénylő/törvényes képviselő kérelmére történik, melyet mindhárom ellátási forma igénylése esetén előzetesen írásban nyújthat be a Gondozási Központ vezetőjéhez.
A kérelem beadásának napján az intézmény vezetője, az intézmény részéről tájékoztatást ad az ellátást igénylő részére, a 1993. évi III. törvény által meghatározott adatkezelési kötelezettségéről, az ellátást igénylő ezt követően nyilatkozatot tesz írásban annak hozzájárulásáról, illetve elutasításáról.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat értesíti.
A kérelemhez a házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetében csatolni kell a (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerint orvosi igazolást vagy fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésénél a kórházi zárójelentést.
Mindhárom ellátási forma esetében a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelem nyilatkozatot. Mellékelni kell a térítési díj és a gondozási szükséglet megállapításához szükséges iratok másolatát, melyek a következők:
– kérelmező természetes személyazonosító adatai (személy igazolvány)
– belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét igazoló lakcímkártya
– jogosult tartásra köteles személy természetes személyazonosító adatai
– a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat igazoló, éves nyugdíjigazolás, utolsó havi nyugdíjas szelvény
– társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
– a rendelkezésre álló zárójelentések, leletek, szakvélemények másolata.

A hiánytalanul kitöltött kérelem és a mellékletben szereplő iratok megléte esetén az intézményvezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezés napján nyilvántartásba veszi. Szociális alapszolgáltatások az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján.
Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

Gondozási szükséglet vizsgálata (házi segítségnyújtás igénylése esetén):
Gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni a házi segítségnyújtás ellátási forma biztosítása előtt, melyet az intézmény vezetője végez. A gondozási szükséglet vizsgálata során, a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.
A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007 (XII.22.) SzMM rendelet 3. számú mellékletét képező értékelő adatlapon történik, mely kitöltésében a háziorvos is közreműködik. A megállapított gondozási szükséglet hatálya határozatlan ideig fennáll.
Ha a szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni
A vizsgálat elvégzését követően az értékelő adatlap másolatát az igénylő/törvényes képviselő részére át kell adni.

Személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt. Szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha:
– az ellátást igénylő a hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
– hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
– vagy hetvenötödik életévét betöltötte,
– egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

Ha a gondozási szükséglet a meghatározott értékelő adatlap szerint III. fokozatú, abban az esetben a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Megállapodás (étkezés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás igénylése esetén):
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza a Szt.94/C § a-nak megfelelően az ellátás kezdetének időpontja, az intézményi ellátás időtartalmát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének módjait, az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. Házi segítségnyújtás esetében szociális segítésre vagy személyi gondozásra kell megkötni.

Tájékoztatás (étkezés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetén)

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
Az ellátás kezdő napjáról az intézményvezetője az ellátást igénylőt, az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Térítési díjak

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, az ellátást igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni. A személyes térítési díj a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra (1993. évi III. törvény 116. §, és a 117. §, és a 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet alapján).

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem:
– 30 %-át étkeztetés,
– 25 %-át házi segítségnyújtás,
– 30%-át házi segítségnyújtás és étkeztetés
– 30 %-át a nappali ellátás és ott étkezés,
– 15 %-át a nappali ellátás igénybevétele esetében.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
A megállapított személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelmére csökkentheti.
A térítési díj csökkenését az ellátott írásban kérelmezheti, a jövedelmi helyzetére, illetve szociális körülményeire való tekintettel.

A személyi térítési díjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, átutalással, vagy számla alapján a gondozónőnek, illetve személyesen a gondozási központ irodájába kell megfizetni.
Étkeztetés: Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.
Nappali ellátás: Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.
Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze.
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kerül megállapításra.

 szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás lehetőségei

A szolgáltatóval való kapcsolattartás megvalósulhat személyesen, 3360 Heves, Fő út 63. Telefon: 06-50/125-5338/234-es mellék
– Helyi újság
– Település honlapja: (www.heves.hu)
– Szórólap
– Internet: www.szelidmisszio.hu
– Email: gondozasi@gmail.hu

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása