Projektről

Projekt bemutatása adatai

Projekt megnevezése: Komplex ellátás-fejlesztés a minőségi közfeladat ellátásért dél-hevesben
Projektazonosító: EFOP-1.9.8-17-2017-00013
Kedvezményezett: MPE Szelíd Misszió
Támogatás összege: 87 113 130 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás tervezett időtartama: 2020.12.01-2022.05.31

Az MPE Szelíd Misszió, mint fenntartó 2020. május 1.-én kezdte működését a hevesi Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthonában, a Fehér Hárs Idősek Otthonában, valamint a Heves Városi Gondozási Központban.
Bentlakásos intézményeinek ellátási területe országos.
A szervezet célja, hogy személyre szabott, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatást nyújtson alapellátás és szakellátás működtetésével. A szervezet Heves város közigazgatási területén alapellátást is működtet. Bentlakásos intézményi formában időskorúak, mozgásfogyatékos személyek, és demens betegek részére biztosít ellátást.
Alapvető cél: az emberi lélek harmóniájának megőrzése, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, a békés, nyugodt élet megteremtése. A gondozási tevékenység során a szolgáltatást igénybe vevő személy számára olyan fizikai, mentális életvezetési segítséget nyújt, mellyel az ellátott szociális, testi és szellemi állapotában hiányzó funkciók helyreállítására törekszik. Kiemelt feladat az önállóság minél hosszabb ideig való megtartása, az életminőség szempontjából az emberi méltóság megóvása.

A szervezet az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Intézményünk elkötelezett a minőségi feladat-ellátás irányában, ugyanakkor a szakmai feladatvégzésen túl jelenleg munkafolyamataink fejlesztésre szorulnak. Az ehhez szükséges személyi és egyéb keretfeltételeink adottak, de megfelelő színvonalú szakértői támogatás és egyéb eszközfeltételek hiányában ez nem, vagy csak jelentős nehézségekkel biztosított.

Szakmai programunkban alkalmazott fejlesztési folyamatok segítségével az alábbi területeken keresztül kívánjuk elérni szervezeti kultúránk, munkafolyamataink, szakmai tevékenységünk átfogó fejlődését: bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztést támogató tréningek; tudásbázis fejlesztése, a ”tanuló szervezet” kialakítását támogató tevékenységek (belső szakmai események, megbeszélések, indirekt tanulási lehetőségek, stb.); szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása; szervezetfejlesztési intézkedések átvezetése belső szabályozókban (pl. SZMSZ-ben, belső utasításokban stb.); egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása, saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése; a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok alkalmazására való felkészülés, a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása; kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok szervezetre vonatkozó intézményi feltételeink megteremtése; az intézményi bevezetést támogató feltételek kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása; a szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet segítő szakmai támogatás biztosítása; az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása; speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek tanácsadói biztosítása; a helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek feltárása, az ezekhez jobban igazodó ellátás biztosításának kialakítása; egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése; megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése; a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai és tárgyi feltétel fejlesztések; a fejlesztés céljainak megvalósításához kapcsolódó informatikai eszköz beruházás, korszerűsítés, a már meglévő eszközök továbbfejlesztésével.

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása